Stylish Apartment in Poland | Soma Architekci

Design Office: Soma Architekci

Location: Warsaw, Poland