Diagonal House | Simon Whibley Architecture

Design Office: Simon Whibley Architecture

Location: Fitzroy, Australia